Publikacje

Artykuły, komentarze, podręczniki

Jestem autorem m.in. następujących
publikacji podatkowych:

 

 • „Wpływ faktury korygującej, zmniejszającej cenę wcześniej importowanych towarów na podatek od towarów i usług.”
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 9/2002, s. 32
 • „Doradca podatkowy jako pełnomocnik strony w postępowaniach prowadzonych przez organa celne.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 11/2002, s. 73
 • „Jednostka terenowa stowarzyszenia a obowiązek uzyskania numeru identyfikacji podatkowej.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 12/2002, s. 29
 • „Pojęcie „budowli” na gruncie regulacji podatku od nieruchomości – przed i po 1 stycznia 2003 r.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 12/2002, s. 60
 • „Zmiana umowy pożyczki a obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 1/2003, s. 10
 • „Usługi świadczone na podstawie umowy agencyjnej związane ze sprzedażą towarów eksportowanych – przesłanki uznania za eksport usług.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 1/2003, s. 13
 • „Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali wynajmowanych przez uczelnię wyższą podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 2/2003, s. 56
 • „Podatki majątkowe. Istota, modele i miejsce w systemie źródeł dochodów finansów publicznych – część I.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 4/2003, s. 32
 • „Część budynku jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 4/2003, s. 35
 • „Podatki majątkowe. Istota, modele i miejsce w systemie źródeł dochodów finansów publicznych – część II.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 5/2003, s. 43
 • „Podatki majątkowe. Istota, modele i miejsce w systemie źródeł dochodów finansów publicznych – część III.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 6/2003, s. 45
 • „Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 7-8/2003, s. 64
 • „Koszty uzyskania przychodów w spółce cywilnej – wybrane problemy. Artykuł dyskusyjny.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 9/2003, s. 41
 • „Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości domów letniskowych.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 10/2003, s. 53
 • „Przedawnienie w podatku od spadków i darowizn.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 11/2003, s. 53
 • „Gospodarstwo agroturystyczne a podatek od nieruchomości – zarys problemu.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 12/2003, s. 53
 • „Nowe zasady opodatkowania usług transportowych podatkiem od towarów i usług – zmiany po 1 maja 2004 r.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 1/2004, s. 34
 • „Lombard a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – wybrane zagadnienia.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 1/2004, s. 12
 • „Art. 22g ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. a możliwość zmiany zasad dokonywania amortyzacji na wyrażone w art. 22J tej ustawy.”,
 • „Doradztwo podatkowe.” BISP nr 2/2004, s. 55
 • „Ulepszenie czy remont środka trwałego, kwalifikacja wydatków – wybrane problemy.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 3/2004, s. 13
 • „Powstanie obowiązku posługiwania się rachunkiem bankowym w rozliczeniach z kontrahentem – art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa działalności gospodarczej.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 4/2004, s. 4
 • „Nabywca wystawcą faktury.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 5/2004, s. 3
 • „Organy władzy publicznej a status podatnika VAT.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 5/2004, s. 9
 • „Sprzedaż towaru objętego procedurą składu celnego na terytorium Polski.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 6/2004, s. 18
 • „Art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o VAT – zastosowanie i skutki.”,
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 7-8/2004, s. 17
 • „Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostaw części w ramach gwarancji.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 7-8/2004, s. 32„Przełom starego i nowego VAT-u – czy podatek obciąża udział w gruncie? Artykuł dyskusyjny.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 10/2004, s. 9
 • „Art. 191 Kodeksu handlowego i jego skutki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Artykuł dyskusyjny?”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 10/2004, s. 33
 • „Zasady opodatkowania VAT usług świadczonych przez osobę zagraniczną na podstawie umowy o dzieło.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 9/2004, s. 13 „Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług w przypadku dostawy środków ochrony roślin w opakowaniach zwrotnych.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 12/2004, s. 26
 • „Usługi świadczone przez domy pomocy społecznej a VAT.”,
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 1/2005, s. 16
 • „Związek infrastruktury towarzyszącej z budownictwem mieszkaniowym a 7% stawka VAT dla robót budowlano-montażowych dotyczących tej infrastruktury.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 2/2005, s. 25
 • „Tablice reklamowe zakupione na cele reprezentacji i reklamy a opodatkowanie VAT.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 2/2005, s. 32
 • „Wydatki na usługi doradztwa a koszty uzyskania przychodów.”,
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 3/2005, s. 52
 • „Środki trwałe a remanent likwidacyjny. Artykuł dyskusyjny.”,
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 4/2005, s. 11
 • „Podstawa opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze źródła sprzedaż nieruchomości – czy VAT należny wchodzi do podstawy opodatkowania?”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 4/2005, s. 46
 • „Podstawy wznowienia postępowania podatkowego z uwzględnieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.”,
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 5/2005, s. 46
 • „Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji z uwzględnieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 6/2005, s. 34
 • „Nieodpłatne wydawanie posiłków osobom świadczącym usługi na podstawie umowy zlecenia a skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 7-8/2005, s. 60
 • „Podstawy uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 253 Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 7-8/2005, s. 78
 • „Przepisy Ordynacji podatkowej jako podstawa zwrotu dla ZPChr nadpłaty wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. w kontekście uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 14 marca 2005 r. nr FPS 4/04.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 9/2005, s. 54
 • „Szczególne wymogi postępowania dowodowego w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.”,
 • „Doradztwo podatkowe” BISP nr 10/2005, s. 32
 • „Cash discount z tytułu terminowego uregulowania należności a jego kwalifikacja w podatku od towarów i usług.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 11/2005, s. 3
 • „Zakres wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – artykuł dyskusyjny.”, „Doradztwo podatkowe” BISP nr 12/2005, s. 28
 • „VAT dla księgowych”, ISP, Warszawa 2002 (współautor)
 • „Komentarz do podatków: rolnego leśnego oraz od nieruchomości”, Wydanie II zaktualizowane i poprawione, ISP, Warszawa 2003 (współautor)
 • „Podatki dochodowe. Praktyczne problemy przedsiębiorców”, ISP, Warszawa 2005 (współautor)
 • „Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, Wydanie piąte zaktualizowane, ISP, Warszawa 2005 (współautor)
 • „Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego”, Wydanie szóste rozszerzone i zaktualizowane, ISP, Warszawa 2005 (współautor)
 • „Materialne prawo podatkowe”, Wydanie szóste rozszerzone i zaktualizowane, ISP, Warszawa 2005 (współautor)
 • „Nowy podatek VAT: Pierwszy rok obowiązywania – problemy praktyczne, – nowelizacja od 1 czerwca 2005 r.”, ISP, Warszawa 2005
  (współautor)
 • „Hale namiotowe – z podatkiem od nieruchomości czy bez.”, „Rzeczpospolita” z 26.07.2017 r.
 • „VAT: rozliczenia w branży budowlanej”, „Rzeczpospolita” z 13.06.2018 r.
 • „Biała lista – obawy podatników rosną”, „Rzeczpospolita” z 25.09.2019 r.

Cezary Pieńkosz

DORADCA PODATKOWY

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem (absolwentem prawa UW), wykładowcą zagadnień podatkowych, w tym m.in. stałym, wieloletnim wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (od 2009 r.) zarówno na zawodowych kursach długich w obszarze podatku VAT, Ordynacji podatkowej, tzw. podatków kosztowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportowych), jak również na szkoleniach jednodniowych z zakresu podatku VAT oraz fakturowania.

Kontakt

Telefon:

+48 602 494 824

Email:

cpienkosz@cpienkosz-doradcapodatkowy.pl