Polityka prywatności i Cookies

 https://cpienkosz-doradcapodatkowy.pl

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zaufanie i dobro Klientów stanowi podstawę mojej działalności. Niezwykle ważne dla mnie jest bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W tym celu stworzony został dokument opisujący zasady, sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Cezary Pieńkosz prowadzący działalność gospodarczą w Kobyłce (05-230), ul Władysława Łokietka 23D, NIP: 7591437139, e-mail: cpienkosz@cpienkosz-doradcapodatkowy.pl, (dalej: Doradca) prowadzący serwis: https://cpienkosz-doradcapodatkowy.pl (dalej: Serwis)

II.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz usługami świadczonymi przez Doradcę.
 3. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie Administrator.

  III.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej zwanym „RODO”] i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następującym celu:

   a) Przygotowania, zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków Doradcy

   b) Przygotowania, zawarcia i realizacji innych umów dotyczących usług i produktów dostępnych w Serwisie www

   c) Świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu umożliwienia Klientom złożenia zamówienia za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy a także utrzymywania założonych przez nich kont;

   d) Promocji i reklamy działalności, produktów i usług Doradcy w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   e) Wypełnienia obowiązków nałożonych na Doradcę przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości.

   f) Badania opinii Klientów na temat usług świadczonych przez Doradcę i jego Serwis, oraz udzielania odpowiedzi na ich pytania.

   g) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Doradcy, tj. promocji i reklamy działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów).

  3. Podstawy prawne, w oparciu o które przetwarzane są dane osobowe Klientów:

   a) odrębna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   b) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   d) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. Podanie danych osobowych przez Klientów a także potencjalnych Klientów jest dobrowolne ale konieczne do świadczonych przez Doradcę usług, dlatego w przypadku odmowy ich udostępnienia świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

  IV. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  1. Do uprawnień osób, których dane są przetwarzane należą w szczególności:

   a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o celach ich przetwarzania, kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania tych danych;

   b)Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”) w określonych sytuacjach, w tym w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie jest już niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu i braku innych podstaw prawnych przetwarzania danych;

   c) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, m.in. w okresie weryfikacji przez Administratora prawidłowości danych osobowych, która została zakwestionowana lub do czasu weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu;

   d) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do tego by otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i móc przesłać je innemu administratorowi;

   e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeśli odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby;

   f) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli odbywa się ono
   w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;

   g) Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

   h) Prawo do tego, by złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami

  V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z Doradcą w zakresie świadczonych przez Doradcę usług oraz świadczą na rzecz Doradcy usługi związane z bieżącą działalnością, w szczególności usługi prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne, marketingowe, windykacyjne i inne. Wszystkie te podmioty zobowiązywane są do tego, by spełniały najwyższe standardy ochrony danych, które są im udostępniane.
  2. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów wymienionych w niniejszej Polityce.
  2. Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) będą przechowywane przez Administratora do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  VII. LINKI ZEWNĘTRZNE

  Wszelkie adresy, które odsyłają do innych stron (linki internetowe), które mogą być podawane przez Doradcę (np. w komentarzach, prezentacjach) podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

  Polityka Cookies

  Niniejsza Polityka dotyczy plików Cookies i zawiera informację w jaki sposób Cezary Pieńkosz prowadzący działalność gospodarczą w Kobyłce (05-230), ul Władysława Łokietka 23D, NIP: 7591437139, e-mail: cpienkosz@cpienkosz-doradcapodatkowy.pl, (dalej: Doradca) wykorzystuje pliki Cookies na swojej stronie internetowej www.cpienkosz-doradcapodatkowy.pl (dalej: Serwis).

  1. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies.
  2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. W plikach Cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Doradcę.
  3. Pliki Cookies w Serwisie wykorzystywane są w celu:

   a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: sesyjne – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

   a) niezbędne pliki Cookies, umożliwiające Użytkownikowi poruszanie się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron

   b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   c) pliki Cookies poprawiające wydajność, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   d) pliki Cookies funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu pochodzenia, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   e) pliki Cookies do targetowania reklam, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Niekiedy, pliki Cookies do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.

  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz osoby współpracujące.
  9. Użytkownik Serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.